واحد کار مهد کودک من : ..................................................................


بچــه ها دسته دسته      رو نیمکتها نشــسته    با کتابــــــــهای قــصه    جیبــــهاشون پـُـر پسته

 

                               (دیگه ندارن غــصه           آی دیگه ندارن غصه )(2 )     

 

صـورت و دســت و روش هـــر روز تـــمیزه                کودک ریزه میزه       

 تـــــوی خونـــه و مهـــد هـــردو عـــــزیــــزه             کودک ریزه میزه

صــــبحا نمی کـــــنه ســــــلام فــــــرامـــــوش         کودک ریزه میزه                   

 نصــــیحت مامـــــان رو می کــــــنه گـــــوش           کودک ریزه میزه  

بچه ی خوب باهوش، به درساش می کنه گوش     زرنگه مثل خرگوش    نمی ترسه مثل موش

 

                         ( نمی ترسه   نمی ترسه       نمی ترسه مثل موش ) (2 ) 

 

واحد کار کره زمین : .....................................................................

چند تا مداد رنگی                  تو جــــعبه قشـــــــنگی       رفتند به شـــــــــهر سنگی

آخ آخ آخ چه جایی                چه جای خشک و خالی       ( نه آبی و نه هوایی ) (2)

 

             (  گلها که رنگ نداشتند           کوهها که سنگ نداشتند

              حتی تو شهر خالـــی             رود قشنگ نداشـتند )2

 

ســـبزه پریـــــد تو جنــگل                             با قهوه ای تنبل ، رنگ درختا شد حل

آبی نشست تو دریا             زرد و گلی تو صحرا          سفید پرید تو ابرا

نقره ای رفت پیش ماه         صورتی رو گلها رفت         طلایی پیش خورشید      با ناز و با ادا رفت

حـــــالا دیار خالـــــی          شده قـــشنـگ و عالی     رنگها به دنیای ما         می ده نشاط و شادی

 

واحد کار حیوانات : ..................................................................

بچه ها بیاین با هم بریم باغ وحش                   دنیایی از شادی و خنده

بچه ها تو این باغ همه جور حیوونی هست         پرنده ، خزنده ، درنده

توی این قفسش دو تا شیر غمگین                  یـکـیـــشون ماده و اون نره

روباه مکار توی اون قــفـــسه                          همسایش خرس و گوره خره

طاووس با پرهاش ببین چتری زده باز                خدایا چـقــدر اون قـــشــنگه

یه آهو با بچه اش به بازی و جست و خیز           روی این زمین چــمنه

میمونهای شیطون موز و با چنگـــشون               می گیرن از دست اینو اون

یکیشون نگرون تو قــفس گریزون                     ( تک و تنها مونده این میمون ) (2 )